1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto v obchodní podmínky (dále OP) upravují v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. obchodní vztahy mezi mezi společností Translignum BM, s.r.o., Návsí 972, 739 92 Návsí, IČO 268 21 206 (dále jen "prodávající") a kupujícím.

1.2.Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.3. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb., řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zák. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednání (nákupu) zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.4. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že ktakovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2. Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a identifikační údaje kupujícího.

2.3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.4. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu prodávjajícího, tzn. že vystavené zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smluvy ve smyslu § 1732 zák. č. 89/2012 Sb.

2.5. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi. V případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smluva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího smlnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potrvrzením prodávajícím.

2.6. Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzeníé jeho objenávky.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smluvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků n dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory ap. si hradí kupující sám.

2.8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní mlouvy nedojde.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cena veškerého zboží nabízeného na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s vyjímkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). V případě využítí přepravní společnosti Toptrans je cena přepravy určena dodatečně dle hmotnosti přepravovaného zboží a přepravní vzdálenosti, viz. níže. Kupujícímu je zboží dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávní. V případě, že se jedná o zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícmu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a náhradní termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledm k aktuální situaci na trhu a závislosti na vývotji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kkupující s takovouto změnourt nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a objednávka se ruší. Prodávající si vyhrazuje právo v rámci své obchodní politiky a aktuálního nákupu od dodavatele měnit ceny za zboží v e-shopu v průběhu celeého kalendářního roku bez předchozího upozornění.

3.2. Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s vyjímkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

3.3. Zboží bude kupujícímu dodáno (předáno) až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cen je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kkupní cen splatná do 7 dnů po uzavření smlouvy.

3.4. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě na jeho e-mailovou adresu.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být porodávajícímu odesláno písemně do 14 dnů od převzetí zboží a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@translignumbm.cz. Pro odsoupení od smlouvy je možno použít formulář v příloze č. 1 těchto obchodních podmínek.

4.3. Odsoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny penžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinene vrátit přijaté penžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak , než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb. např.

 • jde-li o dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, či na zboží objednané speciálně na výslovné přání kupujícího a které nebylo v době objednávky skladem
 • jde-li o zboží, které bylo použitím částečně spotřebováno nebo jej nelze vrátit do původního stavu před koupi

4.8. Prodávající je oprávněn do doby převzetí zboží kupujícím odstoupit od kupní smlouvy v případě odkolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

Vrácené zboží zasílejte na adresu:

Translignum BM, s.r.o., Návsí 972, 739 92

 • musí být v původním obalu
 • musí být nepoškozené, kompletní, nepoužité, schopné dalšího prodeje
 • s kopií dokladu o koupi a zaplacení zboží

Zboží nezasílejte na dobírku - nebude převzato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vrátíme peníze na váš účet nejpozději do 14 dnů po obdržení vráceného zboží. V případě nedodržení uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od kupní smlouvy.  Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

  5. Dodací a přepravní podmínky

  5.1. Zboží zasíláme maximálně do dvou pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem neprodleně informujeme kupujícího o lhůtě pro dodání zboží. Dodání zboží je možné prostřednictvím České pošty, zásilkové služby Toptrans nebo DPD.

  5.2. Českou poštou zasíláme zboží do velikosti balíku 2x5l a délky maximálně 1,8 m. V případě nutnosti balení zboží do více balíků je účtována cena za každý balík.

  5.3. Zásilky nad  30 kg hmotnosti nebo nad 2m délky jsou doručovány výhradně zásilkovou službou ToptransCena dopravného firmy Toptrans se řídí ceníkem přepravní společnosti viz. zde 

  5.4. Platbu za zboží je možné provést osobně v provozovně dodavatele, úhradou zálohové faktury nebo dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby. Při platbě předem je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do 7 dnů od potvrzení objednávky. V opačném případě lze považovat objednávku za zrušenou.

  5.5. Kupující je povinen bezprostředně při přebírání zásilky překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalů) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

  5.6. V případě nepřevzetí zásilky je nutné neprodleně po zjištění oznámit tuto skutečnost prodávajícímu na e-mail info@translignumbm.cz. V předmětu zprávy uveďte "Poškození zásilky dopravcem". Pokud sepíšete s dopravcem škodní protokol, zašlete jej do 24 hodin faxem, e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

  6. Odpovědnost za vady a záruka

  6.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112.

  6.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějícího věci nebo na odstranní vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

  6.3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  6.4. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

  6.5. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží záruční doba od dojití věci do místa určení.

  6.6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny nebo písemně na emailové adrese info@translignumbm.cz. Pro snadné uplatnění reklamace lze využít reklamační list v příloze č. 2 těchto obchodních podmínek.

  7. Ochrana osobních údajů

  7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  7.2. Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.

  7.3. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů prodávajícím na adresu elektonické pošty.

  7.4. Zpracovnání osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  7.5. Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objenávky.

  8. Závěrečná ustanovení

  8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

  8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, není tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

  8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

  8.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. 05. 2018 ve znění uvedeném na stránkách e-shopu. 
  Odesláním objednávky s e-shopu kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a užitím osobních údajů.

  8.5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

  Příloha č. 1. Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů v zákonné lhůtě - stáhněte zde

  Příloha č. 2. Reklamační list - stáhněte zde